ایمیل شرکت Illinois Tool Works + شماره تماس کمپانی Illinois Tool Works

راه های ارتباط یا شرکت Illinois Tool Works شماره تلفن و ایمیل کمپانی Illinois Tool Works مدیریت David B. Speer

نام شرکت(Company) : Illinois Tool Works

شماره تماس ها(Phone) : 847-724-7500

ایمیل اول(Email Format) : FirstName_LastName@itw.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : contact_us@itw.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : David B. Speer

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : itw.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 3600 W. Lake Ave.

شهر(City) : Glenview Nas

وضعیت(State) : IL

کد پستی(Zipcode) : 60026