ایمیل شرکت Metals USA Holdings + شماره تماس کمپانی Metals USA Holdings

راه های ارتباط یا شرکت Metals USA Holdings شماره تلفن و ایمیل کمپانی Metals USA Holdings مدیریت C. Lourenco Goncalves

نام شرکت(Company) : Metals USA Holdings

شماره تماس ها(Phone) : 713-965-0990

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@metalsusa.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : dbodom@metalsusa.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : C. Lourenco Goncalves

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : metalsusa.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1 Riverway

شهر(City) : Houston

وضعیت(State) : TX

کد پستی(Zipcode) : 77056