ایمیل شرکت Duane Reade Holdings + شماره تماس کمپانی Duane Reade Holdings

راه های ارتباط یا شرکت Duane Reade Holdings شماره تلفن و ایمیل کمپانی Duane Reade Holdings مدیریت David D’Arezzo

نام شرکت(Company) : Duane Reade Holdings

شماره تماس ها(Phone) : 212-273-5700

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@duanereade.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : info@duanereade.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : David D’Arezzo

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : duanereade.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 440 Ninth Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10001